Zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dokumenty

1. Statut Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie

3. Regulamin Rady Rodziców

4. Regulamin wypożyczania instrumentów muzycznych

5. Klauzula informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych w SMT

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

7. Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2018 rok

– Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
w Szkole Muzycznej I stopnia w Tuchowie jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Tuchowie

– Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sm@tuchow.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. Jana Pawła II 2, 33-170 Tuchów.

– Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: Pani Anna Samelzon-Janisz, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez  e-mail: anna.samelzon@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

 

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto i gmina Tuchów